• Baner 4
 • Baner 5
 • Baner 1
 • Baner 2
 • Baner 3
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
08.10.14

ZARZĄD ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.  w  SZCZECINKU
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
“ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku  za  rok 2014 ”

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne, jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.

1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 • objęcie badaniem metodą weryfikacji ksiąg rachunkowych za rok 2014,
 • wymagany termin zakończenia badania -15 marca 2015r,
 • biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz – jeżeli będzie to konieczne – na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

O terminie posiedzeń biegły będzie powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Oferta powinna zawierać:

 • informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy,
 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej oferenta,
 • wzór umowy na badanie sprawozdania który znajduje się na: www.zgm-tbs.szczecinek.pl

3. Zainteresowani  proszeni  są  do  nadsyłania  ofert  do  siedziby  Spółki  na  adres 78-400 Szczecinek   ul. Cieślaka 6 B, lub składania ofert w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z napisem:

 

"Zgromadzenie Wspólników ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku OFERTA - na badanie sprawozdania finansowego ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku za  rok 2014."

Termin składania ofert upływa dnia 07 listopada 2014r o godz. 15.00.
Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą     rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert i wybór uprawnionego podmiotu nastąpi w terminie do 30.11.2014r.
5. Wszelkich informacji udzieli pani Teresa Przeworska – Główna Księgowa.
6. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Poprawiony: środa, 08 października 2014 11:51
 
Ogłoszenie o naborze-3 PDF Drukuj Email
22.09.14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. remontow i inwstycji

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6b, ogłasza nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. remontów i inwestycji.

Wymagania wobec kandydata:

 1. wykształcenie wyższe techniczne, najlepiej w branży budowlanej,
 2. preferowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budynków oraz innych budowli,
 3. doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz w realizacji i nadzorze robót budowlano-montażowych, potwierdzone świadectwami pracy,
 4. mile widziane zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 5. biegła obsługa komputera, w tym oprogramowania do kosztorysowania i pakietu MS Office.

Szczegółowa treść ogłoszenia poniżej w załączniku

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 06:20
 
Ogłoszenie o naborze-2 PDF Drukuj Email
22.09.14

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych

ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6b, ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych.

Wymagania wobec kandydata:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie,
 2. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
  konstrukcyjno-budowlanej budynków oraz innych budowli,
 3. doświadczenie w realizacji i nadzorze ww. robót, potwierdzone świadectwami pracy,
 4. zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 5. biegła obsługa komputera, w tym oprogramowania do kosztorysowania i pakietu MS Office.

Szczegółowa treść ogłoszenia poniżej w załączniku

Poprawiony: środa, 24 września 2014 11:43
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4